SUN Lekstroom helpt als het nodig is binnen 24 uur

Medewerkers van een hulpverleningsorganisatie waarmee SUN Lekstroom een convenant heeft gesloten kunnen een aanvraag indienen. Nog geen convenant? Bel met het bureau.

Wilt u weten of uw cliënt in aanmerking komt voor een gift via SUN? Doe de Quickscan. Is het antwoord ‘nee’, bel dan in ieder geval even met de coördinator. Wellicht is er toch een mogelijkheid of een andere optie.

Casuïstiek

SUN beoordeelt aanvragen met name op casuïstiek. Hoe meer we weten, hoe beter en sneller we kunnen beoordelen. Te magere casuïstiek? Geen beoordeling.

In de casuïstiek moeten in ieder geval de volgende punten aan de orde komen:

 1. Achtergrond en problematiek van de cliënt
 2. Reden voor begeleiding/hulpverlening
 3. Is er nog andere begeleiding of staat de klant onder bewind?
 4. Gezins- en/of levensomstandigheden
 5. Oorzaak van het probleem waarvoor u de gift aanvraagt
 6. Oplossing waartoe de gift zal leiden.
 7. Hoe worden dit soort problemen in de toekomst voorkomen?

Bent u bekend met de richtlijnen en wilt u een aanvraag indienen? Klik op het Aanvraagformulier hieronder.

knop-quickscan    

Alle  aanvragen dienen digitaal ingediend te worden. Aanvragen per post worden niet in behandeling genomen.

Richtlijnen

 • Er kan een bijdrage worden verstrekt wanneer een cliënt tijdelijk niet in staat is dagelijkse levensbehoeften (boodschappen) te betalen. Hiervoor kunt u een verkorte aanvraag indienen.
 • Ook voor bedragen onder de € 100 euro kunt u een verkorte aanvraag indienen.
 • Giften worden alleen verstrekt, wanneer er geen voorliggende voorzieningen zijn of deze niet tijdig een oplossing kunnen bieden. Bij twijfel of het zin heeft een aanvraag in te dienen: bel met de coördinator.
 • Stuur bij een aanvraag boven de € 100 alle relevante en gevraagde bewijsstukken als bijlage mee: volledig ingevuld aanvraagformulier, bankafschriften van de laatste twee maanden en inkomensbewijs.
 • U mag eventueel een budgetoverzicht apart meesturen. U moet dan wel een nul invoeren op het formulier.
 • Voor iedere aanvraag is een casusbeschrijving (op het formulier) verplicht. Hierop baseren wij grotendeels de toekenning.
 • Een bijdrage heeft altijd een incidenteel karakter; bel onze medewerker bij twijfel.
 • De aanvrager zorgt ervoor dat de bijdrage wordt besteed zoals in de aanvraag is aangegeven.
 • De stichting houdt zich het recht voor steekproefsgewijs relevante bewijsstukken op te vragen dan wel inzage te krijgen in de besteding / toedeling van de ontvangen bijdragen. Als blijkt dat de bijdragen zonder overleg anders zijn ingezet dan waarvoor het geld was aangevraagd heeft dat gevolgen. Dit is geregeld in het convenant met uw organisatie.