SUN Lekstroom helpt als het nodig is binnen 24 uur

Convenant

Medewerkers van een hulpverleningsorganisatie waarmee SUN Lekstroom een convenant heeft gesloten kunnen een aanvraag indienen. Nog geen convenant? Bel met het bureau.

Regiogebonden

Hoewel wij op alle terreinen zoveel mogelijk maatwerk proberen te verlenen, kan SUN Lekstroom alleen giften doen aan clienten woonachtig in de gemeenten: Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vianen en Zederik.

Casuïstiek

SUN beoordeelt aanvragen met name op casuïstiek. Hoe meer we weten, hoe beter en sneller we kunnen beoordelen. Te magere casuïstiek? Geen beoordeling.

In de casuïstiek moeten in ieder geval de volgende punten aan de orde komen:

 1. Achtergrond en problematiek van de cliënt
 2. Reden voor begeleiding/hulpverlening
 3. Is er nog andere begeleiding of staat de klant onder bewind?
 4. Gezins- en/of levensomstandigheden
 5. Oorzaak van het probleem waarvoor u de gift aanvraagt
 6. Oplossing waartoe de gift zal leiden.
 7. Hoe worden dit soort problemen in de toekomst voorkomen?

Wilt u weten of uw cliënt in aanmerking komt voor een gift via SUN? Doe de Quickscan. Is het antwoord ‘nee’, bel dan in ieder geval even met de coördinator. Wellicht is er toch een mogelijkheid of een andere optie.

Bent u bekend met de richtlijnen en wilt u een aanvraag indienen? Klik op het Aanvraagformulier hieronder.

knop-quickscan    

Alle  aanvragen dienen digitaal ingediend te worden. Aanvragen per post worden niet in behandeling genomen.

Hulp bij Broodnood:

Er kan een bijdrage worden verstrekt wanneer een cliënt tijdelijk niet in staat is dagelijkse levensbehoeften (boodschappen) te betalen. Dit noemen we Hulp bij Broodnood. Hiervoor kunt u een verkorte aanvraag indienen, zonder dat u bijlagen hoeft toe te voegen. Voorwaarden:

 • de cliënt heeft geen inkomen of een inkomen onder bijstandsniveau. Bijvoobeeld: in afwachting van een (aanvullende) uitkering.
 • de cliënt krijgt de toeslagen niet uitbetaald
 • er ligt beslag op het inkomen van de cliënt
  • NB. te veel uitgeven en/of het afbetalen van achterstand en schulden geeft geen recht op Hulp bij Broodnood!

Richtlijnen overige aanvragen:

 • Giften worden alleen verstrekt, wanneer er geen voorliggende voorzieningen zijn of deze niet tijdig een oplossing kunnen bieden. Bij twijfel of het zin heeft een aanvraag in te dienen: bel met de coördinator.
 • Voor bedragen onder de € 100 euro kunt u een verkorte aanvraag indienen.
 • Stuur bij een aanvraag boven de € 100 alle relevante en gevraagde bewijsstukken als bijlage mee: volledig ingevuld aanvraagformulier, bankafschriften van de laatste twee volledige maanden en een inkomensbewijs. Wanneer het formulier niet volledig is ingevuld loopt de aanvraag onherroepelijk vertraging op.
 • U mag een budgetoverzicht insturen in plaats van de gegevens op het formulier in te vullen. Daarmee loopt de aanvraag wel vertraging op.
 • Voor iedere aanvraag is een casusbeschrijving (op het formulier) verplicht. Hierop baseren wij grotendeels de toekenning. Waar de casuïstiek aan moet voldoen? Zie bovenaan deze pagina.
 • Een bijdrage heeft altijd een incidenteel karakter. Daarom zijn bijdragen voor structurele reiskosten, medische behandelingen en proceskosten (met uitzondering van eigen bijdrage) uitgesloten. We geven geen geld voor behandeling en opvang van huisdieren. Bel in elk geval wel met onze medewerker om te kijken of er wellicht andere mogelijkheden zijn.
 • De gift mag alleen besteed worden aan waar het voor is aangevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om hier op toe te zien. Mocht de gift niet in zijn geheel besteed worden, dan dient het overgebleven bedrag terug overgemaakt te worden naar SUN Lekstroom.
 • SUN Lekstroom behoudt zich het recht voor steekproefsgewijs relevante bewijsstukken op te vragen dan wel inzage te krijgen in de besteding / toedeling van de ontvangen bijdragen. Als blijkt dat de bijdragen zonder overleg anders zijn ingezet dan waarvoor het geld was aangevraagd heeft dat gevolgen. Dit is geregeld in het convenant met uw organisatie.